Hrajte zodpovedne – my hráme na rovinu

Linka pomoci: 0800 800 900

Prevádzkové hodinky: pondelok až piatok od 9:00 do 17:00

ASCOMP spol.s r.o.

Informácie poskytované dotknutým osobám

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruhy dotknutých osôb: Zákazníci prevádzkovateľa, zmluvní partneri prevádzkovateľa, uchádzači o zamestnanie, osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestoroch, osoby navštevujúce administratívne priestory prevádzkovateľa1

Prevádzkovateľ ASCOMP spol.s r.o. vykonáva spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v týchto spracovateľských činnostiach:


•   Uvidencia zmluvných partnerov,
•   Kamerový monitoring,
•   Žiadosti dotknutých osôb,
•   Kontrola veku návštevníka prevádzky a/alebo evidencie návštevníka prevádzky v Registri FO vylúčených z hrania hazardných hier,
•   Predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti o ochrana pred financovaním terorizmu

Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.

Zástupca prevádzkovateľa nebol určený. Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov nebola menovaná.

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.

Účely spracúvania osobných údajov v jednotlivých spracovateľských činnostiach, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, podmienky zverejňovania a registratúrne, prípadne retenčné lehoty spracúvaných osobných údajov sú popísané v prílohe tejto informácie.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný spracúvať na základe osobitných zákonov.

Zdrojom údajov je, pokiaľ nie je uvedené inak, dotknutá osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje prevádzkovateľovi alebo zamestnávateľ dotknutej osoby , ktorý poskytol jej osobné údaje prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré sú potrebné pre zmluvné rokovanie a pre realizáciu zmluvy; bez poskytnutia týchto údajov nemôže príslušná zmluva vzniknúť.

Dotknutá osoba je oprávnená:

•   požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
•   požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému zmluvnému partnerovi (iba zákazníci a zmluvní partneri, ktorí sú fyzickými osobami),
•   požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
•   požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
•   požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
•   právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
•   požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov

Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je možné v popisovaných spracovateľských činnostiach uplatniť, pretože súhlas dotknutej osoby nie je ich právnym základom.
Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné v popisovaných súboroch spracovateľských činností uplatniť, pretože popisované činnosti spracúvania neobsahujú automatizované rozhodovanie.

ASCOMP spol.s r.o.

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa

Evidencia zmluvných partnerov
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Evidencia zmluvných partnerov (samostatne zárobkovo činných osôb) a fyzických osôb konajúcich v mene zmluvných partnerov (právnické osoby), fyzických osôb.
Právny základ spracúvania osobných údajov Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Zmluvy s právnickými osobami: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Okruh dotknutých osôb Zmluvní partneri prevádzkovateľa, samostatne zárobkovo činné osoby a osoby konajúce v mene zmluvných partnerov.
Zoznam osobných údajov Meno, priezvisko,
obchodné údaje,
názov a sídlo.
Zdroj osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytol zmluvný partner ako príjemcovi.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Vedenie finančného účtovníctva zmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy, exekútori Obchodný zákonník,
Občiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok
Orgány činné v trestnom konaní Trestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /
Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb 4 roky /
Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb)
3 roky /
Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)
informácie o obchodných prípadoch 10 rokov /
zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty

ASCOMP spol.s r.o.

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: otvorený

Kamerový monitoring priestorov vnútorných priestorov aj priestorov prístupných verejnosti
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Odhaľovanie kriminality, narušenia bezpečnosti, ochrany majetku alebo zdravia
Právny základ spracúvania osobných údajov Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Ustanovenie § 13 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov - kontrolný mechanizmus
Okruh dotknutých osôb otvorený
Zoznam osobných údajov obrazový záznam
Zdroj osobných údajov kamerový monitoring
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Nie sú Nie je
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy Občiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /
Právny základ
všetky spracúvané údaje 14 dní /
lehota nie je upravená zákonom

ASCOMP spol.s r.o.

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa, zákazníci prevádzkovateľa, potenciálni zákazníci prevádzkovateľa, osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa, osoby, ktorých údaje boli zaznamenané kamerovým systémom

Žiadosti dotknutých osôb
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Evidencia žiadostí a podnetov dotknutých osôb – žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie.
Právny základ spracúvania osobných údajov Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, recitál (47) preambuly Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Okruh dotknutých osôb Osoby, ktoré podávajú žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie, námietky voči spracúvaniu osobných údajov.
Zoznam osobných údajov Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, rodné číslo.
Zdroj osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytol zmluvný partner ako príjemcovi alebo návštevník prevádzky/herne.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Nie sú Nie je
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy Občiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /
Právny základ
všetky spracúvané údaje 3 roky /
Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)

ASCOMP spol.s r.o.

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: zákazníci prevádzkovateľa, osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa

Kontrola veku návštevníka prevádzky a/alebo návštevníka prevádzky / herne v Registri FO vylúčených z hrania hazardných hier.
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Kontrola veku FO podľa OP pre prípad, ak má prevádzkovateľ pochybnosti, či návštevník prevádzky je starší viac ako 18 rokov a / alebo kontrola pre prípad či je návštevník evidovaný v Registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier.
Právny základ spracúvania osobných údajov Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR - Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, konkrétne zákona č. 219/1996 Z. z. a zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách (§35) a zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy.
Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, recitál (47) preambuly Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Okruh dotknutých osôb Všetci návštevníci prevádzky v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, resp. Návštevníci prevádzky u ktorých je predpoklad, že nedovŕšili vek 18 rokov.
Zoznam osobných údajov Fotografia, rodné číslo, resp. meno, priezvisko a dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené
Zdroj osobných údajov OP alebo iný identifikačný úradný doklad náv-števníka prevádzky
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Nie sú Nie je
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy Občiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok
MR SR zákon č. 219/1996 Z. z. a zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách (§35) a zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /
Právny základ
Nie je Nie je

ASCOMP spol.s r.o.

Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: zákazníci prevádzkovateľa, osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa

Predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti o ochrana pred financovaním terorizmu.
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Overenie identifikácie FO (zákazníka - výhercu) podľa OP v prípade výhry vyššej ako 2000 €
Právny základ spracúvania osobných údajov Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR - Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, zákona č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Okruh dotknutých osôb Všetci hráči, kt. dosiahli výhru vyššiu ako 2000€.
Zoznam osobných údajov Fotografia, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby
Zdroj osobných údajov OP alebo iný identifikačný úradný doklad výhercu
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Nie sú Nie je
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy Občiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok
finančná spravodajská jednotka zákon č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v prípade ohlasovania neobvyklej obchodnej operácie)
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota /
Právny základ
Všetky spracúvané osobné údaje 5 rokov


GDPR si môžete stiahnuť aj TU.